Windmill Milieu Management Advies
Afval
Windmill is goed bekend met de afvalmarkt. We kennen de gemeentelijke samenwerkingsvormen en weten welke partijen actief zijn op de landelijke en lokale markt. Hierdoor zijn wij in staat om het gemeentelijk afvalbeleid te beoordelen. In combinatie met onze ervaring op het gebied van bewonersonderzoeken en sorteeranalyses kunnen we vaak verbeteringen doorvoeren in de milieuprestatie, efficiency of het serviceniveau naar de burger vergroten. Veelal nemen de structurele kosten voor de gemeentelijke afvaltaken af na het doorlopen van een afvalproject hetgeen weer een gunstige invloed heeft op de tarieven voor de afvalstoffenheffing.
Quickscan gemeentelijk afvalbeleid
Met een quickscan van uw afvalbeleid kunnen wij snel en effectief kansen en valkuilen inzichtelijk maken. Op basis van de uitkomsten van een quick-scan kunt u mogelijk wijzigingen doorvoeren die een gunstig effect hebben op de efficiency, de kosten, het serviceniveau of het scheidingsniveau. 

Met behulp van de quickscan krijgt u een overzichtelijk beeld van de verschillende afvalstromen in uw gemeente. Hoeveelheden, kosten en alle informatie die belangrijk is voor het bepalen van nieuw beleid wordt overzichtelijk weergegeven.

Om de inzameling en verwerking van de afvalstromen binnen uw gemeenten zo kosteneffectief mogelijk te laten verlopen, is het wenselijk (en is het in sommige gevallen verplicht) om deze activiteiten periodiek (Europees) aan te besteden. Daarbij garandeert een aanbesteding dat u de beste prijs-kwaliteit verhouding krijgt terwijl mogelijke opdrachtnemers een gelijke concurrentiepositie hebben en elke vorm van partijdigheid van de overheid wordt gemeden.
Windmill heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van vernieuwende afvalinzamelsystemen of verwerkingsproeven. Zo begeleidden wij de eerste Nederlandse proef met het gebruik van tuinkorven in plaats van de traditionele groene bak en begeleidden wij tevens een provinciaal breed proefproject ten aanzien van de nascheiding van kunststof verpakkingsafval. 

wilt u weten of uw inzameling of afvalverwerking effectiever kan? Wij zijn altijd bereid tot een vrijblijvende sparring sessie.

Acieplan zwerfafval
Op basis van het Afvalfonds heeft elke gemeente recht op financiële middelen voor de bestrijding van zwerfafval. Het kan daarbij gaan om verschillende activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan educatie, voorlichting, feitelijke schoonmaak of inrichting van de openbare ruimte. Windmill heeft ervaring met het aansturen van uitvoerede partijen die invulling geven aan het schoner maken van uw gemeente. Wij verzorgen de aanvraag, aansturing en de verantwoording zodat u geen belasting ervaart van de extra activiteiten maar wel daarvan de vruchten plukt. Uit een breed pakket van diensten kunt u die activiteiten selecteren, die het beste bij uw gemeente aansluiten. Na de keuze van de gewenste activiteiten, verzorgen wij het gehele traject en informeren u periodiek van de voortgang en uitgevoerde activiteiten.