Windmill Milieu Management Advies
Akoestisch onderzoek
Bij de realisatie van ruimtelijke plannen, bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een inrichting, maar ook bij het optreden van geluidklachten, is een akoestisch onderzoek nodig. Door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek worden de optredende geluidniveaus inzichtelijk gemaakt. Een akoestisch onderzoek vormt daarmee de basis voor een juiste afweging bij diverse besluitvormingsprocessen.
Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen (gemeenten, planontwikkelaars maar ook particulieren) zijn gebaat bij een akoestisch onderzoek. Drukke wegen en bestaande rechten van inrichtingen in de directe omgeving van een planlocatie kunnen een belemmering vormen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe woningen, een school of zorginstelling. Een akoestisch onderzoek maakt oplossingsrichtingen inzichtelijk en zorgt ervoor dat het plan, soms in aangepaste vorm, toch doorgang vinden. Zo kunnen extra kosten worden voorkomen.
Ruimtelijke plannen
Een akoestisch onderzoek kan bestaan uit een bureaustudie waarbij op basis van een rekenmodel de optredende geluidniveaus worden bepaald. Dit is veelal het geval bij wegverkeerslawaai, maar ook bij industrielawaai ten gevolge van veel voorkomende geluidbronnen bij inrichtingen. Indien bureau-ervaringscijfers geen soelaas bieden kunnen geluidmetingen ter plaatse worden uitgevoerd. In overleg wordt een passende onderzoeksstrategie bepaald. 

Tevens kunnen door Windmill immissiemetingen en metingen ter bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid worden uitgevoerd.
De Wet geluidhinder en de wet milieubeheer stelt eisen aan de geluidbelastingen ten gevolge van wegen. Zodra het initiatief genomen wordt een weg te reconstrueren of een nieuwe weg aan te leggen, is vaak een akoestisch onderzoek vereist om enerzijds aan de onderzoeksverplichting uit de Wet te voldoen en anderzijds om een verantwoord leefklimaat voor omwonenden te garanderen.
Wegverkeerslawaai
Industrielawaai
Voor veel bedrijven zijn de standaard voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. In bepaalde gevallen blijft echter de vergunningplicht bestaan. In dat geval en in specifieke situaties in het kader van het Activiteitenbesluit kan een akoestisch onderzoek vereist zijn. Windmill kan het akoestisch onderzoek uitvoeren, maar kan ook in opdracht van het bevoegd gezag het akoestisch onderzoek beoordelen en toetsen. 
In opdracht van het bevoegd gezag (gemeenten, provincies of een overkoepelende milieudienst) kan bij het optreden van geluidklachten een onderzoek worden ingesteld naar de optredende geluidniveaus. Windmill kan zowel  ondersteuning bieden voor wat betreft de technisch-juridische aspecten bij handhavings-vraagstukken, als het akoestisch onderzoek uitvoeren.  Als de geluidniveaus bekend zijn, kan aan de hand van de geldende wet- en regelgeving worden beoordeeld of een klacht terecht is en welke oplossingen mogelijk zijn om de eventuele hinder weg te nemen.
Klachten
Leefkwaliteit randweg te Haps
Geluidbeleid en zonebeheer
De geluiduitstraling van bedrijventerreinen is een specifieke vorm van milieugeluid. Door de hoge concentratie van bedrijvigheid is de milieudruk op de omgeving vaak erg groot. Door het opstellen van een geluidbeleid wordt voorkomen dat de geluidbelasting ongemerkt toeneemt en een milieuhygiënisch acceptabel leefklimaat behouden blijft. Het geluidbeleid kan worden vastgelegd in een nota industriegeluid die geldt voor de hele gemeente of een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een bedrijventerrein.

Bedrijventerreinen waar de vestiging van zogenaamde “grote lawaaimakers” is toegestaan, zijn voorzien van een geluidzone. Binnen de geluidzone gelden wettelijke eisen voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen. Indien bedrijven zich willen vestigen op een gezoneerd industrieterrein, dient een zonetoets plaats te vinden. Windmill heeft ruime ervaring met alle voorkomende werkzaamheden bij het zonebeer, maar ook met herzonering en dezonering.

Voor de gemeente Venlo voert Windmill momenteel het zonebeer uit. De gemeente Venlo is een grote gemeente met veel industriële activiteiten. Veel van deze activiteiten vinden op industrieterreinen plaats waar van oudsher lawaaiveroorzakende bedrijven op kleine afstand wan woningen zijn gelegen.