Windmill Milieu Management Advies
Beleidsadvies
Door decentralisatie hebben lokale overheden er steeds meer taken bij gekregen, ook op het gebied van milieubeleid. Daarnaast wordt de rapportageverplichting aan de centrale overheid alsmaar omvangrijker. Door een gefundeerd gemeentelijk milieubeleid, een open communicatie en een heldere aanpak wordt de relatie tussen burgers, bedrijven en hogere overheid verstevigd. De rechtszekerheid die uit een goed geformuleerd en uitgevoerd beleid volgt, is immers één van de belangrijkste overheidstaken. Windmill denkt graag met u mee bij het maken van beleidskeuzes, het invullen van beleidstaken, het identificeren van knelpunten, het vertalen van de keuzes in activiteiten en de evaluatie van beleidskeuzes. 
Geurbeleid
Sinds het in werking treden van de Wet geurhinder en veehouderij, hebben gemeenten de mogelijkheid tot het formuleren van een eigen geurbeleid. Door het opstellen van een gebiedsvisie krijgt een gemeente zicht op de feitelijke geurbelasting binnen de gemeente en potentiële toekomstige geursituatie. Door het vaststellen van een eigen geurverordening kan een gemeente sturing geven aan de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen en de leefkwaliteit binnen de gemeenten.
Externe Veiligheid
De wetgeving ten aanzien van externe veiligheid is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Zowel gericht op activiteiten binnen inrichtingen, transport door buisleidingen als ten aanzien van vervoer over de weg en het spoor blijft de regelgeving in beweging. Een gemeente dient zicht te hebben op al deze risicobronnen en heeft een wettelijke verantwoordingsplicht indien een besluit kan leiden tot een toename van de personendichtheid binnen een invloedsgebied van een risicobron. Een eigen extern veiligheidsbeleid of een gemeentelijke signaleringskaart externe veiligheid stelt een gemeente in staat tot het maken van overwogen keuzes.
Afvalbeleid
Het beste afvalbeleid bestaat niet. Afvalbeleid draait om het maken van keuzes. Kiest u primair voor milieurendement, service naar de burger of voor minimalisatie van de kosten? Zodra de uitgangspunten zijn vastgesteld, kan gericht invulling worden gegeven aan uw afvalbeleid om zo het door u gewenste doel te bereiken. Nadat de route om te komen tot het nieuwe beleid is uitgestippeld, dient hierover goed gecommuniceerd te worden. Immers afval is een gemeentelijk beleidsveld dat elke burger raakt en waarmee hij wekelijks in aanraking komt.