Windmill Milieu Management Advies
Geuronderzoek
Inrichtingen van verscheidene aard, zoals varkenshouderijen, rioolwaterzuiveringsinstallatie's, maar ook bijvoorbeeld bakkerijen veroorzaken geuremissies. Geuroverlast wordt niet per definitie geassocieerd met stank. De hoeveelheid geur die een gemiddelde persoon vanwege een bron acceptabel vindt, bepaald de zogenaamde hedonische waarde. Op basis van deze waarde zijn voor de diverse mogelijke inrichtingsgroepen richtwaarden vastgesteld.

Geur wordt gekwantificeerd in de Europese dosismaat odour units (OUE). Voor veel voorkomende bronnen zijn standaard emissiekengetallen vastgesteld. Soms kan het echter nodig zijn voor relatief weinig voorkomende of afwijkende bronnen de geuremissie vast te stellen door middel van het uitvoeren van geurmetingen. Met behulp van een rekenmodel wordt de geurbelasting op gevoelige objecten berekend en kunnen geurcontouren inzichtelijk worden gemaakt. Deze geurcontouren zijn belangrijk om de vergunbaarheid van een inrichting te toetsen of bijvoorbeeld om de ruimtelijke inpasbaarheid te beoordelen.

Veehouderijen
Op basis van de Wet geurhinder en veehouderij (en de bijhorende Regeling) zijn diersoorten binnen de Nederlandse veehouderij opgesplitst naar dieren waarvoor een geuremissie is vastgesteld en dieren waarvoor een vaste afstand geldt. Voor de dierensoorten met een vaste afstand is de geurcontour onafhankelijk van het aantal dieren in een stal. Voor de dieren met een toegekende geuremissiefactor geldt dat de geuremissie (en dus de geurcontour) steeds groter wordt naarmate het aantal dieren in een stal toeneemt.

Dieren met een geuremissiefactor betreffen met name diersoorten uit de intensieve veehouderij zoals pluimvee en varkens. Maar ook schapen, geiten en vleesvee zijn dieren met een geuremissiefactor. De vaste afstand dieren betreffen met name melkvee en paarden.

De geurbelasting ter plaatse van gevoelige objecten kunnen in het kader van de vergunningverlening bepaald worden met behulp van het bij wet voorgeschreven rekenprogramma V-Stacks Vergunning. In het kader van de ruimtelijke ordening kunnen daarnaast geurcontouren bepaald worden van intensieve veehouderijen met behulp van het programma V-Stacks Gebied.

Omgekeerde werking
Naast het belang van vergunde geurcontouren dient bij ruimtelijke ordening procedures ook de planologische rechten van veehouderijen te worden beschermd. Het is dan ook van belang om de zogenaamde ‘omgekeerde werking’ inzichtelijk te maken . Dit betreffen contouren van veehouderijen die zij, op basis van hun vergunde rechten en de grootte van hun bouwblok, zouden kunnen claimen. Bouwen binnen deze contouren kan leiden tot een planschadeclaim! 

Achtergrondbelasting
Met behulp van V-Stacks Gebied is het tevens mogelijk de achtergrondbelasting te bepalen. Dit is de cumulatieve geurbelasting veroorzaakt door alle veehouderijen in het aandachtsgebied. Deze achtergrondbelasting geeft een indicatie voor het woon- en leefklimaat en is daarom van groot belang in het afwegingsproces in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Wij kunnen op basis van relatief eenvoudige gegevens de leefkwaliteit van een gebied of zelfs van een volledige gemeente op een kaart inzichtelijk maken.

Inrichtingen
Naast veehouderijen zijn er nog legio andere bedrijven die geuremissies veroorzaken, bijvoorbeeld bedrijven die met afval werken, zoals composteerinrichtingen, afvalverwerkers, RWZI's etc. Maar ook slachterijen, bakkers en brouwerijen hebben bepaalde mate van geuremissie.

Voor een aantal bedrijven is een algemene normstelling opgenomen in bijzondere regelingen conform de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Voor bedrijven die niet rechtstreeks vallen onder deze bijzondere regelingen dient het bevoegd gezag op basis van de Handleiding geur een acceptabel leefklimaat ter plaatse van de gevoelige objecten vast te stellen. De maximale geuremissie van deze bedrijven wordt opgenomen in de omgevingsvergunning van het bedrijf.

De geuremissie vanwege bedrijven kan door Windmill inzichtelijk worden gemaakt met behulp van goedgekeurde rekenmodellen. Daarnaast kan Windmill ondersteuning bieden bij het beoordelen van geuronderzoeken en het afwegingsproces bij het vaststellen van een acceptabel leefklimaat.