Windmill Milieu Management Advies
Hindercontouren
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen een belemmering ondervinden van in de buurt gelegen bedrijvigheid. Windmill bepaalt de milieuhindercontouren die relevant zijn voor uw ontwikkelingen. Hierbij kunt u denken aan geluidcontouren, geurcontouren en risicocontouren. Maar ook bijvoorbeeld lichthinder, antennemasten of spuitzones. In overleg met u worden oplossingen aangedragen om de plannen te realiseren.
Wij bepalen bij wegen, veehouderijen en andere inrichtingen de belemmerende contouren door emissie van fijnstof en stikstofdioxide. Tevens kunnen wij hindercontouren van andere stoffen, zoals bijvoorbeeld benzeen of VOS, inzichtelijk maken.
Akoestische beperkingen vanuit inrichtingen of wegen maken wij inzichtelijk met behulp van Geomilieu. Tevens leveren wij u advies over mogelijk te nemen maatregelen om eventuele knelpunten weg te nemen.
Risicobronnen liggen vaak weid verspreid binnen gemeenten. Inrichtingen met tanks en opslagen springen in het oog. Maar ook transporten van gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen en waterwegen kunnen behoorlijke belemmerende contouren hebben.

Vaak wordt het transport van gevaarlijke stoffen door ondergrondse buisleidingen vergeten.

Wij maken alle risicocontouren voor u inzichtelijk en splitsen deze uit naar grenswaarden en richtwaarden

Ook van minder vaak voorkomende milieuaspecten maken wij de contouren inzichtelijk. Denk hierbij aan trilling- en lichthinder en spuitzones bij kwekerijen.
Het aspect geur is specifiek voor inrichtingen. Hierbij kunt u denken aan veehouderijen en afvalverwerkers, maar ook bijvoorbeeld aan voedselfabrikanten. 

Wij hebben ruime ervaring met het in kaart brengen van geurcontouren. Daarbij specialiseren wij ons in het gemeentebreed inzichtelijk maken van agrarische geurcontouren en leefkwaliteit.
De milieuhindercontouren van inrichtingen kunnen veroorzaakt worden door alle mogelijke aspecten op milieugebied. Geluid, geur en externe veiligheid vormen hierbij vaak de grotere belemmeringen. Op basis van een eerste inventarisatie kunnen wij aangeven of het verder in kaart brengen van de belemmeringen voor een ontwikkeling binnen een inrichting noodzakelijk is of dat een tekstuele onderbouwing voor uw situatie afdoende is.