Windmill Milieu Management Advies
Luchtkwaliteitonderzoek
De luchtkwaliteit hangt af van de aanwezigheid van schadelijke, luchtverontreinigende stoffen. In te hoge concentraties is luchtvervuiling schadelijk voor de gezondheid. Ook kan luchtverontreiniging een negatief effect hebben op het klimaat (broeikaseffect) en de natuur. Er gelden verschillende normen voor luchtkwaliteit. 

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vormt het kader voor luchtkwaliteit bij ruimtelijke ordening procedures en procedures in het kader van omgevingsvergunningen. In bijlage 2 van de Wet zijn de landelijk geldende grenswaarden opgenomen voor de concentratie van een aantal stoffen in de lucht. In Nederland worden momenteel alleen nog fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) als kritisch beschouwd. Andere stoffen zijn alleen van belang in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde industriële complexen.

In Nederland wordt ter plaatse van een aantal locaties nog niet voldaan aan de geldende normstelling. De achtergrondconcentraties zijn weergegeven op www.atlasleefomgeving.nl. Om uitstel te krijgen van de Europese normen voor de luchtkwaliteit heeft Nederland het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld. Grote projecten worden in dit programma opgenomen, evenals compensatiemaatregelen. Kleinere projecten, die minder dan 3% bijdragen aan de jaargemiddelde concentraties van fijnstof en stikstofdioxide worden als 'Niet in betekenende mate' aangemerkt waardoor aanzienlijk kleinere inspanningen benodigd zijn voor de onderbouwing van de emissies naar de lucht.  


Modellering
Voor het modelleren van de luchtkwaliteit is een aantal programma's aangewezen door de overheid. Elk programma berekent conform één van de wettelijk aangeduide Standaard Reken Methode's (SRM). Windmill heeft de volgende programma's tot haar beschikking
  • SRM I (wegen binnen bebouwde kom):CAR
  • SRM II (wegen buiten bebouwde kom): ISL2
  • SRM III (inrichtingen en andere puntbronnen): ISL3a / Kema Stacks


Naast het opstellen van rekenmodellen (met name fijnstof en stikstofdioxide) kan het noodzakelijk zijn metingen uit te voeren. Windmill heeft de beschikking over meetapparatuur voor emissiebepalingen van verscheidene stoffen die emitteren naar de lucht. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld benzeen en vluchtige organische stoffen.
Gevoelige bestemmingen
Het toetsen van de grenswaarden vindt alleen plaats in de buitenlucht. In ieder geval wordt getoetst ter plaatse van woningen. Daarnaast wordt getoetst op openbaar toegankelijke plaatsen. Hierbij wordt per locatie een afweging gemaakt tussen de aanwezigheid van personen op de locatie, de verblijfsduur van de locatie, en de emissieblootstelling.

Bepaalde groepen, zoals kinderen en ouderen, zijn extra kwetsbaar voor relatief slechte luchtkwaliteit. Daarom zijn voor deze groepen extra maatregelen opgenomen in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Contouren
Toetsing aan de geldende normen vindt plaats ter plaatse van gevoelige bestemmingen (zie beneden). Teneinde het verschil tussen een aantal varianten in een m.e.r. inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van contourplots. Of bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de toe- of afname van het aantal gehinderden in een bepaalde luchtkwaliteitsklasse.

Aan de hand van de bovengenoemde berekende contourenkaarten kunnen luchtkwaliteit(veranderingen) in een gebied in één oogopslag inzichtelijk worden gemaakt.