Windmill Milieu Management Advies
m.e.r. aanleg Randweg Haps
Één van de aangewezen m.e.r.-plichtige activiteiten is de aanleg van een autoweg of autosnelweg. Maar ook voor niet aangewezen wegen kan het noodzakelijk zijn een m.e.r. procedure te volgen. Een dergelijke procedure is gevolgd bij het bepalen van de tracé alternatieven bij het realiseren van een randweg rondom de kern Haps. Voor de nieuwe randweg is een plan-m.e.r. opgesteld.

Windmill heeft voor deze plan-m.e.r. een aantal milieutechnische onderzoeken uitgevoerd en adviezen uitgebracht.

Achtergrond
In de kern Haps ligt een Provinciale weg. De gemeente Cuijk wil om de overlast in de kern te verminderen een randweg realiseren om zo het verkeer uit de kern weg te leiden. In het kader van de m.e.r.-procudure zijn door Windmill de effecten ten aanzien van de aspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en akoestiek inzichtelijk gemaakt voor verscheidene alternatieven.
Kwantitatieve onderbouwing
Gezien de omvang van het aandachtsgebied was het wenselijk om een hoger abstractieniveau te hanteren dan bij gewone ruimtelijke projecten. De hinder is op kwantitatieve wijze inzichtelijk gemaakt waarbij het aantal gehinderden en hoger belastte gebieden zijn uitgedrukt in hinderpercentages. De kwantitatieve analyse is uitgevoerd voor alle varianten en vervolgens vertaald in een kwalitatieve onderbouwing waarbij iedere variant is gewaardeerd. Op deze wijze zijn de alternatieven met elkaar vergeleken en is een voorkeursalternatief gekozen. Voor het voorkeursalternatief is een bestemmingsplan opgesteld. Ook hiervoor zijn de milieutechnische onderzoeken door Windmill uitgevoerd.

Knelpunten analyse
Bij een project van grote omvang is het van belang in vroege planfase mogelijke knelpunten te inventariseren. Uit de onderzoeken van de m.e.r. volgden een aantal akoestische knelpunten waarvoor verscheidene oplossingsmogelijkheden zijn aangedragen.

 
Aan de gemeente Cuijk en de provincie Noord Brabant zijn de knelpunten en de oplossingsmogelijkheden voorgelegd. Na gezamenlijke afstemming zijn de effecten van de gewenste oplossing doorgerekend.