Windmill Milieu Management Advies
Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een milieuvergunningsprocedure. Windmill heeft ervaring in het opstellen van verschillende m.e.r. onderzoeken, bijvoorbeeld ten behoeve van een bestemmingsplan voor het buitengebied.
M.e.r. procedure
Artikel 7.2 van de Wet milieubeheer stelt dat er activiteiten zijn waarvoor een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Voor deze activiteiten geldt dat het bevoegd gezag moet beoordelen of deze activiteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Zo ja, dan moet voor desbetreffende activiteit een m.e.r.-procedure worden doorlopen. In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is opgenomen of een voorgenomen activiteit al dan niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

M.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Windmill heeft ruime ervaring in het uitvoeren van diverse milieu en RO onderdelen die gebruikt worden in het milieueffectrapport (MER) dat te allen tijde opgesteld dient te worden in een m.e.r.-procedure. Wij kunnen u bijstaan bij relatief beperkte project m.e.r.'s, maar ook bij de grote plan m.e.r.'s.
Commissie voor de MER
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) is een onafhankelijk orgaan dat de inhoud van milieueffectrapportages beoordeelt. De commissie stelt bij elke MER een advies op omtrent de inhoud van het MER voor het bevoegd gezag. Meestal volgt het bevoegd gezag de aanbevelingen van de commissie grotendeels op. De uiteindelijke feitelijke besluitvorming is de taak van het bevoegd gezag.
Voor een groot aantal gemeenten heeft Windmill technische onderzoeken aangaande de milieuaspecten fijnstof, geur en stikstofdepositie uitgevoerd voor plan m.e.r.'s ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan buitengebied of in het kader van de aanleg van verschillende randwegen.

Doordat in bestemmingsplannen vaak ruimte wordt gecreëerd voor uitbreiding van veehouderijen of mogelijkheden worden geboden voor het omschakelen van bijvoorbeeld grondgebonden bedrijven naar het houden van intensieve diersoorten, vallen zij al snel onder de m.e.r-plicht. Door onze ruime ervaring kunnen deze berekeningen snel en kostenefficiënt worden uitgevoerd.