Windmill Milieu Management Advies
Modelleren
Wij beschikken over een ruim aanbod aan programma's waarmee we verschillende milieuaspecten kunnen modelleren. Modelleren zijn vaak wenselijker dan het uitvoeren van metingen. Door middel van een model kunnen namelijk gemiddelde waarden worden bepaald voor een uur, een dag of zelfs een volledig jaar. Daarnaast bieden modellen uitkomst indien een situatie feitelijk nog niet aanwezig is. Van een aantal modelleren is het gebruik ook wettelijk verplicht.


Luchtkwaliteit 
Het modelleren van de luchtkwaliteit gebeurt door middel van drie standaardmethodes (SRM I, II en III). Wij modelleren zowel de emissie van wegverkeer (CAR/ISL2) als ook van puntbronnen (ISL3a/Kema Stacks). Ook kunnen wij de concentraties over grote gebieden modelleren (OPS-Pro). 
Geluid
Wij zijn ervaren in het modelleren van geluidemissie van zowel wegen als inrichtingen (Geomilieu). Dit kan van belang zijn bij ruimtelijke projecten, vergunningverlening of het vormen van beleid.
Externe veiligheid
Het bepalen van de plaatsgebonden risicocontour en het invloedsgebied  van risicobronnen is van belang om beperkingen van deze bronnen inzichtelijk te maken. Zonder inzicht in de contouren kan geen effectief extern veiligheid beleid gevoerd worden. Windmill modelleert wegen, spoorwegen en waterwegen (RBMII) als ook aardgasleidingen (CAROLA). 
Stikstofdepositie
Stikstofdepositieberekeningen kunnen afhankelijk van de vraag binnen Windmill worden uitgevoerd met behulp van de rekenprogramma's AAgroStacks, Geomilieu - module Stacks D+ en KemaStacks. Het rekenprogramma AAgroStacks wordt gebruikt bij de berekening van de stikstoifdepositie van één tot enkele veehouderijen. De overige programma's zijn breder inzetbaar voor de complexere berekeningen van bijvoorbeeld wegtracés, inrichtingen of de stikstofdepositie ten gevolge van alle veehouderijen binnen een gemeente. . 
Geur
De geurbelasting ter plaatse gevoelige objecten kunnen in het kader van de vergunningverlening bepaald worden met behulp van het bij wet voorgeschreven rekenprogramma V-Stacks Vergunning. In het kader van de ruimtelijke ordening kunnen daarnaast geurcontouren en achtergrondbelastingen worden bepaald nabij veehouderijen met behulp van het programma V-Stacks Gebied. Industriële immissies worden berekend met behulp van het rekenprogramma KemaStacks.