Windmill Milieu Management Advies
Overige milieuonderzoeken
Geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geur, bodemverontreinigingen; dit zijn milieuaspecten waarmee gemeenten dagelijks te maken krijgen. Toch zijn er meer bronnen van milieuhinder waarmee in ruimtelijke procedures rekening gehouden moet worden. Soms kan dit voor onverwachte struikelblokken zorgen bij een bouwproject of bijvoorbeeld bij het opstellen van een bestemmingsplan.

Windmill heeft voor u de expertise in huis om ook voor de minder voorkomende aspecten alle belemmeringen inzichtelijk te maken en om u wegwijs te maken in het web van wet- en regelgeving.

Hinder van licht en trillingen
Laagfrequente trillingen door installaties produceren geen voor de mens waarneembaar geluid. Toch kan de overlast van zulke trillingen voor mensen groot zijn. Trillingen kunnen leiden tot slapeloosheid, vermoeidheid en fysieke klachten. 

Ook lichthinder kan een storende factor zijn voor omwonenden. Bijvoorbeeld grote lichtmasten bij sportcomplexen, een manege of een ander verlicht buitenterrein. Ook in de nabijheid van glastuinbouw is aandacht voor lichthinder van belang.

Als gemeente doet u er verstandig aan ook deze aspecten tijdig in een vergunning of bouwproces te beschouwen. Ook hierbij zijn wij u natuurlijk graag van dienst. 
 
Hoogspanningsmasten en antennes
Er zijn aanwijzingen dat hoogspanningsmasten gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij kinderen. Het is van groot belang om bij de realisatie van woningen, scholen, ziekenhuizen en andere gevoelige bestemmingen voldoende afstand te houden tot deze installaties. Hiervoor gelden zogenaamde indicatieve zones. Wij maken deze zones voor u inzichtelijk zodat er sprake is van een goede ruimtelijk ordening. 
Spuitzones bij boomgaarden
Bij het bespuiten van boomgaarden worden pesticiden gebruikt. Op basis van jurisprudentie dient daarom een ruimtelijke scheiding van 50 meter aangehouden te worden tussen boomgaarden en omliggende woningen. Deze 50 meter is echter niet gebaseerd op gefundeerd onderzoek. Bij het bespuiten wordt gebruik gemaakt van verschillende spuittechnieken en ook van verschillende stoffen. De verspreiding is daarom per geval anders. In de praktijk mag daarom gemotiveerd worden afgeweken van de vaste afstand. Windmill heeft ervaring in onderzoek naar spuitzones en helpt u de belemmerende contouren van spuitzones inzichtelijk te maken zodat bij de realisatie van woningen in de buurt van boomgaarden geen knelpunten optreden, maar er ook sprake is van een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik.