Windmill Milieu Management Advies
PlanMER Bestemmingsplan Buitengebied
Voor verschillende gemeenten heeft Windmill meegewerkt aan de PlanMER behorende bij een nieuw 'Bestemmingsplan Buitengebied'. Eén van deze gemeenten betrof de gemeente Elburg. Bij deze gemeente heeft Windmill eerst een dossierinventarisatie uitgevoerd van het volledige veehouderijbestand binnen de gemeente. Daarnaast is met de voor de afzonderlijk te beschouwen milieu-aspecten meest relevante veehouderijen contact opgenomen om het feitelijk aanwezige aantal dieren per diercategorie inzichtelijk te maken en tevens inzicht te krijgen in de toekomstplannen van de veehouders in de gemeente.

Met behulp van deze inventarisatie is een bestand opgebouwd waarin alle veehouderijen zijn opgenomen en waarin stalkenmerken en vergunde dieraantallen zijn weergegeven. Dit bestand kan de gemeente bij het opstellen van beleidszaken omtrent de agrarische sector hanteren. Ook kunnen deze basisgegevens gebruikt worden bij diverse berekeningen in ruimtelijke procedures.

Met behulp van het bestand zijn meerdere alternatieven voor de PlanMER doorgerekend. Berekend zijn de aspecten fijnstof, stikstofdepositie en geur. Door voor de verschillende aspecten de gegenereerde rekenresultaten te vervatten in grafische weergaven in de vorm van kaarten en tabellen, is een analyse gemaakt waarbij de verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar zijn gescoord.

Daarnaast bieden de analyses van de huidige situatie een handzaam overzicht van de stand van het milieuhygiënisch leefklimaat binnen de gemeente.