Windmill Milieu Management Advies
Signaleringskaart Externe Veiligheid
Voor de gemeente Nuth heeft Windmill een gemeentebrede signaleringskaart opgesteld waarop alle risicobronnen op (en indien relevant, rondom) het gemeentelijk grondgebied zijn weergegeven. Deze kaart biedt de gemeente houvast bij ruimtelijke plannen.

Op de signaleringskaart zijn ook de kleinere relevante bronnen, zoals kleine propaantanks, aangeduid. Daarnaast is een tweede kaart gemaakt waarin gebieden functioneel zijn verdeeld naar: gebieden waar niet ontwikkeld mag worden, gebieden waar onder voorwaarden ontwikkeld mag worden en gebieden waar altijd ontwikkeld mag worden met het oog op externe veiligheid. Met deze kaart kan voor een groot aantal plannen voor het aspect externe veiligheid met een verwijzing naar de 'open plek' op de kaart volstaan worden.


Daarnaast is bij de kaart een overzicht met Fn-curves (curves die de hoogte van het groepsrisico laten zien) gevoegd waardoor de gemeente per risicobron een goed inzicht heeft in de groeimogelijkheden van gebieden rondom de risicobron.