Windmill Milieu Management Advies
Vergunningverlening
Windmill neemt desgewenst het hele vergunningentraject voor haar rekening; van vooroverleg tot en met een eventuele bodemprocedure bij de Raad van State. We hebben ervaring met de meest uiteenlopende bedrijfsmatige activiteiten. We wegen de belangen af van aanvrager, omwonenden en het algemeen milieubelang. Voorschriften worden helder geformuleerd en getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Ook technische onderzoeken (akoestisch, bodem, lucht) die deel uitmaken van de aanvraag worden door ons beoordeeld.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor diverse gemeenten stelt Windmill omgevingsvergunningen onderdeel milieu op. Na een eventueel vooroverleg wordt een ingediende aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Bij het opstellen van voorschriften wordt gestreefd naar uniformiteit zodat aan vergelijkbare activiteiten bij verschillende inrichtingen dezelfde voorschriften worden verbonden. Alle overwegingen omtrent de gemaakte keuzes worden duidelijk omschreven in de considerans bij de vergunning. ​
BEVI/REVI
Voor een gemeentelijk samenwerkingsverband toetste Windmill in het kader van het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) de vergunningen van diverse tankstations in de drie gemeenten. Met name de afstand tussen het afvulpunt van de LPG-tank en de kwetsbare objecten in de omgeving was hierbij van belang. De vergunningen werden in een aantal gevallen ambtshalve aangepast en in een enkel geval gereviseerd.

Daarnaast heeft Windmill beoordeeld of de meest recente wijziging van het Bevi gevolgen had voor de Provinciale Bevi-inrichtingen binnen de provincie Limburg en de Bevi-inrichtingen binnen de gemeente Maastricht.
Agrarisch
Windmill heeft voor diverse gemeenten en milieudiensten agrarische vergunningen opgesteld. Dit kunnen zowel relatief eenvoudige vergunningen zijn als complexe vergunningen voor sterk geïndustrialiseerde intensieve veehouderijen.
Richtlijn Industriële immissies
De Richtlijn Industriële Emissies is per 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De Richtlijn Industriële Emissies omvat een integratie van de IPPC-Richtlijn met zes andere richtlijnen voor grote stookinstallaties, afvalverbranding, oplosmiddelen en de titaandioxide-industrie. Hiermee is de reikwijdte uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke IPPC-Richtlijn.
Binnen een termijn van 4 jaar na bekendmaking van de BBT-conclusies moet het bevoegd gezag toetsen of de vergunning van een IPPC-bedrijf voldoet aan deze nieuwe BBT-conclusies. Tevens moet worden getoetst of de vergunning voldoet aan de overige relevante BBT-conclusies en aan de bij de MOR aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken die sinds het verlenen van de vergunning zijn vastgesteld of herzien. Op basis van deze toets moet de vergunning indien nodig worden geactualiseerd en moet tevens worden gecontroleerd of de installatie hieraan voldoet. 

Windmill kent de problematiek en heeft ervaring met het uitvoeren van de toets BBT-conclusies. Wij kunnen u het gehele traject vanaf toets tot het aanpassen van de vergunningvoorschriften voor u uitvoeren.